REGULAMIN ZAKUPÓW

1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży obuwia w sklepie www.nikbutik.pl, należącym do firmy NIK , Dębowica 30, 21-404 Trzebieszów, NIP 825-000-57-87, regon 710035055.

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem lub Kupującym, a sklepem nikbutik.pl, zwanym dalej Sprzedającym.

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2. Dane Klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności

a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego nikbutik.pl jest sprzedaż obuwia i akcesoriów.

b) Sprzedający prezentuje zdjęcia oferowanych produktów wraz z opisami. Staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę produktów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych (m.in. indywidualne ustawienia monitorów) i sprzedający nie ponosi za nie odpowiedzialności.

5. Zakupy

a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie nikbutik.pl

b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

c) Zapłaty za przedmiot można dokonać za pomocą portalu Przelewy24, przelewem zwykłym lub wybrać opcję płatności przy odbiorze. Można również wyrazić chęć zapłaty innym sposobem - w tym wypadku proszę o kontakt mailowy na sklep@nik.com.pl (lub za pośrednictwem formularza kontaktowego). W przypadku płatności z góry wpłata powinna być dokonana w ciągu 4 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W takim przypadku zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży. 

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

d) Po zakupie sklep automatycznie informuje o przyjęciu zamówienia.

e) Kupujący udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług z pocztą polską/firmą kurierską w jego imieniu, w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego.

6. Ceny

a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Do zamówienia dołączony jest paragon lub faktura VAT.

b) Koszty wysyłki zależą od ilości oraz gabarytów zamówionych towarów. Więcej o kosztach wysyłki na stronie "Dostawa/Płatność".

c) Termin realizacji złożonych zamówień od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie to od 1 dni do 10 dni roboczych. Przewidywany czas dostawy poszczególnych towarów podany jest na stronie towaru.

7. Reklamacje

Firma NIK zobowiązana jest do dostarczenia produktu wolnego od wad. Reklamacje rozpatrywane są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. W przypadku reklamacji klient zobowiązany jest wysłać reklamowane obuwie na adres: Zakład Produkcji Obuwia NIK, Dębowica 30, 21-404 Trzebieszów. Koszty wysyłki butów do firmy NIK ponosi Klient. Koszt odsyłki butów po rozpatrzeniu reklamacji ponosi firma NIK.

a) Reklamacja w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego

- NIK ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność firmy NIK z tytułu wady produktu uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).
- Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, chyba że firma NIK niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany albo firma NIK nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
- Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Firma NIK może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów .
- W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów w trakcie procesu reklamacyjnego prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do reklamowanego towaru.
- W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o wypełnienie i dołączenie do reklamowanego towaru, druku reklamacyjnego (link do druku reklamacyjnego podany na końcu Regulaminu). O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient poinformowany zostanie w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wymiany produktu na wolny od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny, brak ustosunkowania się firmy NIK do żądania w powyższym terminie oznaczać będzie uznanie żądania za uzasadnione.

 

b) Gwarancja

- Gwarancji udziela firma NIK,
- Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu Towaru,
- Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani też w żaden inny sposób nie ogranicza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady Towaru,
- Kupujący realizuje swoje uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacyjne wysłane na adres sklepu NIKbutik.pl , Dębowica 30, 21-404 Trzebieszów, w paczce razem z reklamowanym towarem.
- Firma NIK zapewnia, że Towar jest wolny od wad konstrukcyjnych i materiałowych. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Towaru, uszkodzeń powstałych w wyniku zużycia Towaru, bądź uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania Towaru w tym z braku jego należytej konserwacji. W przypadku stwierdzenia wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru powstałej z przyczyn tkwiących w Towarze, firma NIK dokona nieodpłatnej naprawy Towaru lub wymieni Towar na wolny od wad gdyby jego naprawa okazała się niemożliwa.
- Wady Towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta usunięcie wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru nie było możliwe, Gwarant wymieni Towar na wolny od wad w terminie 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego.
- Okres gwarancji na Towar wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży Towaru.
- Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z brakiem możliwości korzystania z Towaru.
- Reklamacje prosimy składać na adres firmy NIK. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o wypełnienie i dołączenie do reklamowanego towaru, formularza reklamacji: 

 Formularz reklamacji >>>

8. Wymiana/zwrot

a) Wymiana

- Klient ma prawo wymienić obuwie na inne, jeżeli zakupiony but okaże się za ciasny, za luźny, bądź nie spełnia oczekiwań. Wymiana jest możliwa w terminie do 30 dni od daty otrzymania produktu.
- Wymiana obuwia możliwa jest tylko wtedy, gdy sklep dysponuje wymaganym rozmiarem lub modelem na wymianę.
- Konieczne jest zgłoszenie chęci wymiany drogą mailową: za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu lub na adres e-mail sklep@nik.com.pl. W zgłoszeniu należy zawrzeć dane: imię i nazwisko osoby zamawiającej, model (kod produktu) i rozmiar na który ma być wymieniony zakup.

Po potwierdzeniu dostępności produktu, wysyłamy do Państwa kuriera z butami na wymianę. Wymiana odbywa się "z rąk do rąk" u kuriera. 

Klient powinien przygotować paczkę do odbioru dla kuriera. Do pudełka z obuwiem należy włożyć wydrukowany formularz wymiany lub kartkę zawierającą informację: imię i nazwisko osoby zamawiającej, numer zamówienia oraz dopisek "Wymiana". Nie należy odsyłać paragonu - obowiązuje on na wymieniony produkt! Pudełko z obuwiem należy zapakować, tak aby było gotowe do odbioru przez kuriera. List przewozowy zwrotny na odsyłaną paczkę będzie umieszczony na paczce z nową parą w koszulce za etykietą nadawczą. Należy go wyciągnąć i przylepić na paczkę oddawaną kurierowi.

Zamówienie na wymianę nie musi być opłacone chyba że wynika to z różnicy w cenie towarów.

Każda pierwsza wymiana butów zakupionych w sklepie NIKbutik.pl jest DARMOWA. Każda kolejna wymiana odbywa się za dopłatą 20zł, którą klient jest obowiązany zapłacić kurierowi podczas kolejnej wymiany.

UWAGA! W przypadku wymiany na inny model, tańszy od zakupionego w pierwszej kolejności, sklep nie zwraca różnicy w cenie. W przypadku wymiany na model droższy od zakupionego w pierwszej kolejności, klient winien dopłacić różnicę w cenie przelewem.

b) Zwrot

- Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w punkcie 2, 6 i 8 poniżej, zgodnie z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
- W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych Produktów. Bezpośrednie koszty odesłania Produktów ponosi Klient.
- Zwracany Produkt winien zostać odesłany  na adres:  NIKbutik.pl, Dębowica 30, 21-404 Trzebieszów
- Prawo odstąpienia Klient może zrealizować poprzez przesłanie uzupełnionego formularza odstąpienia (link do formularza podany poniżej).
- Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 30 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, z tym, że firma NIK może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu wskażę wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.
- Zwrotowi podlega kwota równa cenie butów, bez kosztów przesyłek.

   Formularz wymiany >>> 

   Formularz odstąpienia od umowy (zwrotu) >>> 

9. Zakończenie

a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.