Regulamin promocji "Produkt do pielęgnacji butów gratis" - NIKbutik.pl

REGULAMIN PROMOCJI "Produkt do pielęgnacji butów gratis"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji jest Zakład Produkcji Obuwia NIK z siedzibą w Dębowicy 30, 21-404 Trzebieszów NIP 825-000-57-87, regon 710035055.

2. Akcja pod hasłem „Produkt do pielęgnacji butów gratis” zwana dalej Promocją,  obowiązuje w terminie od 12.12.2016r. g. 00.00.00 do wyczerpania zapasów.

3. Akcja obowiązuje w sklepie internetowym NIKbutik.pl przez cały okres trwania promocji.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI "Produkt do pielęgnacji butów gratis"

1. Z zastrzeżeniem § 2 pkt. 3, uczestnikiem Promocji może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoby które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Promocji przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego) oraz zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup dowolnej pary obuwia na stronach sklepu NIKbutik.pl.

§ 3 ZASADY PROMOCJI

1. Akcja pod hasłem "Produkt do pielęgnacji butów gratis" obowiązuje na stronach sklepu internetowego NIKbutik.pl.

 2. Przedmiotem Promocji pod hasłem "Produkt do pielęgnacji butów gratis" jest możliwość otrzymania przez Klienta jednego z produktów do pielęgnacji obuwia zwanego dalej Gratisem przy zakupie dowolnej pary butów.

3. Klienci, którzy dokonali transakcji, które spełniają warunki opisane w § 2 pkt. 1 i 2 otrzymają Gratis, chyba że zapas produktów przeznaczonych do promocji wyczerpie się.

4. Gratis zostanie dołączony do zamówienia i razem z nim wysłany.

5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia cech szczególnych Nagrody.

6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

7. Klient może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy.

8. W przypadku zwrotu zamówienia Gratis również powinien zostać zwrócony w stanie nienaruszonym. Gratis jest integralną częścią zamówienia, do którego zwrot został dokonany.

9. W przypadku, gdy Klient nie zwróci Gratisu przy zwrocie zamówienia do którego został on wydany, zostanie obciążony kosztami Gratisu w kwocie 15zł brutto, które zostaną potrącone z kwoty zwrotu.

10. Materiały reklamowe zaprezentowane na stronie NIKbutik.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 § 1 K.C.

11. Wszelkie wizerunki Gratisów zamieszczone w materiałach promocyjnych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń Klientów.

12. W wypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Klient ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

13. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

§ 4 OGRANICZENIA PROMOCJI "Produkt do pielęgnacji butów gratis"

1. Ilość produktów dostępnych w Promocji "Produkt do pielęgnacji butów gratis" jest ograniczona do pierwszych 200 zakupów.

3. Promocja "Produkt do pielęgnacji butów gratis" nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi w sklepie internetowym NIKbutik.pl.

§ 5 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACJI ZAKUPU W PROMOCJI "Produkt do pielęgnacji butów gratis"

1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.

2. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

3. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

4. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Promocji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia. Reklamacje, które otrzyma Organizator po tej dacie nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową w terminie 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Regulamin dostępny na stronie nikbutik.pl/content/3-regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.